Ledningsgruppen

  • Är ledningsgruppsarbetet effektivt och tillvaratar gruppens fulla potential?
  • Hur samspelar ledningsgruppen mot satta mål och strategier?
  • Hur arbetar ledningen med framtidsfrågor?

Vi utgår från våra kunders frågeställningar och hjälper ledningsgruppen att tillsammans formulera mål och staka ut vägen dit.

Vårt arbete med att förflytta företag och organisationer mot satta mål genom stöd till ledningsgruppen kan innefatta:

  • Scenarioarbete
  • Visions-, strategi- och affärsplaneringsarbete
  • Beslutsfattande och kommunikation
  • Gruppens dynamik och arbetssätt

Ett program för en mer effektiv ledningsgrupp genomförs ofta i 4-6 möten under ett års tid. Vår erfarenhet är att det skapar varaktig förändring. Vi bidrar till reflektion, ökad medvetenhet, fördjupning och perspektiv. Vår insats ger insikt och förmåga att snabbare nå målen.