Styrelsen

 • Hur fungerar styrelsearbetet?
 • Hur tar ni tillvara allas kompetenser och får styrelsen att fungera som ett team?
 • Är arbetet effektivt?

Vårt arbete med att utveckla styrelsearbete kan innefatta:

 • Individuell coaching av styrelseordförande
 • Chairing – nätverk för utvecklande av styrelseordföranderollen
 • Att konstituera styrelsen – ett arbete som genomförs med hela styrelsen

Många av våra coacher har lång erfarenhet både av eget styrelsearbete och av utveckling av styrelser som grupp eller av ordföranden. Våra olika program för styrelseutveckling anpassas efter behov.

Chairing

Chairing är ett exklusivt nätverk för att utveckla styrelseordföranderollen, som ger dig bollplank att diskutera styrelsearbetet med.

Programmet innefattar:

 • Att tillvarata hela styrelsens kompetens
 • Att skapa en vi-anda och strategiskt fokus
 • Fällor i beslutsfattande
 • Hur hanterar jag olika personlighetstyper
 • Hur och när coachar jag vd

Nätverket drivs under ett års tid med 5 möten. Vid ett av mötena inbjuds en erfaren ordförande till dikussion.
Vår erfarenhet visar att små nätverk med inspirationspass skapar en utvecklande miljö, särskilt i roller där det är svårt att hitta utomstående att diskutera med.